Nunavut
Energy Management Program

IQALUIT UUKTUGUT HAVANGA

Tamna Iqaluit Uuktugut Havanga pigiaqhimayuq 2007-mi atuqhugu tamatkiumayuq Tukhigaut Uuktuquinirmun taphumunga Hanivaiviunia Puqtunia Atuguminaqninut Naunaiyaut tamnalu Tutqumanit Kiinauyaliqutit Ikumatyutit Nutanguqtaunit Havagutit hugiagahuaqhugit tapkuat GN-kut 39 nanminit havagutit Iqaluitni. Tapkuat ihumagiyauyut tapkununga RFP-nga ilalgit: qauyimayiuyut, kiinauyaliqutit, hivuganaqnit aulatauni, havanguyuq aulataunia, ilihaqnit munaginilu hutqiyauyangi naunaiqhimanilu. Akimayut tapkunanga MCW Custom Energy Solutions Nanminilgit (MCW CES-kut).


Nunavut Energy

Tamna Havanguyuq

Tamna Iqaluit Uuktugut Havanga ilalik atuqpalianinik tapkuatikumatyutit nakuunit piyauni tamnaitni GN-kut nanminit igluqpait tahamani Iqaluitni. Tapkuat qanugitni taphuma Uuktugut Havanga atuqtauniaq pipkaligutainut NEMP-kut ahiini nunaliuyuni tahamani Nunavutmi. Tamna Iqaluit Uuktugut Havanga tatya amiakupkaqtai tapkuat Kavamatkut Nunavutmi $1,242,033 ukiumun, tapkuat katitlugit akitunia tamna $10,609,299.

Una titigaq piqaqtitiyuq titiqat igluqpaknik ilautitlugit talvani Uuktugut Havangani - Uuktugut Havanga Igluqpait.


Hanatyuhikhat Maligait

Qaphit maligait taihimayut havakninut Nunavutmi ihumagiyauqahiutiyalgit pivaliatitauliqata tapkuat Iqaluit Uuktugut Havanga. Piplugu una uuktugut havanga pinahuaqtai naunaigahuaqnit ihuaqhigiagutikhat, tapkuat ayyikkuhiugaulat ahiini nunaliuyuni. Ilai atuqniqhat tahapkuat:

 1. Unniqtuqni Munaginilu Nutanguniqhaqpiat Pitquhit Pingangnaqhiqni Ukiurtaqtuq Qanugitni

  Nunavut akhuqnartumik hilaqaqtuq, puqtuyut ikumatyutit aulagutitlu akitunit, mikiyut tikinagittut nunaliuyut, utuqanguliqtutlu igluqpautai. Atuqpakhimayai, pitquhit tikkuaqtauyut piplugit atuttiaqpaknit atuqninut qaplunaat nunaityni, tapkuat pityutauvaliqpaktut ihuaqhagiaqaliqtarninut akitunit amihuiqhugitlu himmauhiqnit. Qaphit pitquhit tikkuaqtauyut, munagiyauni uuktugauyutlu ilagiplugit tapkuat uuktugut havanga, ihumagiplugit mikhaanut ayyikkutaliuqnit ahiini nunaliuyuni.

  • 5-nga Qulliq: tamna Tallimat Qullit Qaptautainut Havagutit iliyauyut tallimani igluqpakni, kinguagut munagiyauyuq uuktugut havanga. Atuni Tallimat Qulliq DALI ikumatyutai piqaqtut IP tugagutainik pipkaqtai tamaitnik munaqnit qagitauyakkut. Tamna Ikumatyut Maniyagiya munaqtai tapkuat havagutit. Amiakunit avataani 70% piyauhimayut.
  • Hiqiniqmun Iglumiutamun Uunaqtut Imait: 3 igluqpait illigiyauyut tapkuninga Hiqiniqmin Huangakhautinik qanugitnilu munagiyauyut talvani inigiyani atuqninutlu uqhuqyuat akiliqtakhanut.
  • CETox: CETox uqhuqyuat pivaligutai atuqtauyut havakninut tapkuat uunaqutit uqhukhait qaphini igluqpakni, puyuit mikhigiaqni uqhuqyuatlu amiakunit titigaqtauyut.
  • Hilami LED Qulliit: Hivulliqmik, hilami LED Qulliit iliyauyut hitamani igluqpakni, qanugitni nakuuyut tapkuatlu pitquhit atuqtauvaliqtut tamaitnut igluqpaknut.
 2. Hanivaivigini Nunalikni nanminilgit/inuit

  Atuqpiaqtut havat ilihaqnit, ilihaqvikmi iliharniq uqautyauniqlu atuqtauyut tuniyauninut ilihimaniit kanturaktinut ihuaqhihimanilu aulataunilu havaktit atqupiaqnilu tapkuat nutat hanalgutit amiakulatlu ihuaqhiyaunit. Tapkuat NNI Maligait atuqtauyut atuqpiaqninut nunalikni kanturaktit inmiguqtutlu pilat havakninik.

 3. Akigaqtuilat Uuktugutit

  Tapkuat GN-kut pitaqninut maligait naunaipkutatlu maliktauyut avatqutauplutikluniit. Tahapkunani akinahuaqtuni uuktugutauyut atuqtauvaktut.

 4. Maniliugutit

  Tapkuat GN-kut atuqpalianit pitquhit, tahapkuat utiqtitauni akitunit athapkuat atuqtaulaknini iliuqaivigiplugitlu tahapkunangat tamaitnit 3-ngatnit Ilauyunit kiinauyaliqutit katitauninut pivigiyat. Tamaita ihuaqutit naunaiyaqtauyut, pinahuaqhugit ihumaliugutit ilautitlugit aulatyutit amiakuinit, pittailinit akiliqtuqni ikumatyutitlu amiakuinit. Kihimiuyuq tapkuat ikumatyutit amiakuinit, piplugit mikiyut aktilangi aulatyutit amiakuinit ilaliutihimayut tapkunani amiakuinit atuqtai akiliqninut tahapkuat nutanguqtiqnit.

 5. Nakuuhivaliqni Igluqpait

  Humiliqak ayuqnaitkangat, utuqat ahiguqpaliayutlu igluqpait ilagiyait himmauhiqtauyut tahapkuat akiliqtutai akittuqpaliagaluaqtitlugit. Naunaipkutagiplugit; Utuqait Hilataani Qulliqaqviit himmauhiqtauyut nutanik LED Hilataani Qulliqaqviit.

 6. Amiakunit Piqpiaqnit

  Tamaita atuqpianiqgaqnit taiyauhimanitluniit. Tapkunani taiyauhimayuni tapkuat munagiyauttiaqtut amiakuitlu pinguqtauplutik.


Tapkuat Havanga Havaqatigit

CGS-kut Piluarnaqtuligiyit Kivgaqtit Havakviat

Tapkuat Piluaqnaqtuliqutit Kivgaqtit Havakvia havalgit tapkununga NEMP-kut havaqaqhutiklu tamaitnik ilagiyai tapkuat Iqaluit Uuktugut Havanga. TSD-kut aulatai pivaliatitni tapkuat maligait, pitaqnit titiqat, angiqatigikni tapkuat Ikumatyutit Kivgaqtutit Angigutit, aulanilu tugaqpiaqhugitlu qauyimayiuyut, hanatyuhi, atuqtitnahuaqni tamaita pityutit, tapkuat ilagiyait ukuat Angigutit. Ihuaqhihimakmiyai ilaliutyaqni tamaitnit kivgaqtugauyut timingit, hulittiaqlutik munagini tapkuat amiakuit ukiukhani qaiyunut.

EnviroVest Energy Ventures Nanminilgit

EnviroVest kanturaktitauyut tapkunanga GN-kut pivaliatitninik tapkuat NEMP-kut Maligait Havagutailu, tapkuat pitagutinut titiqat, ikayuqnilu TSD-kut pivaliatitni tuniyaunilu Ikumatyutit Kivgaqtutit Angigutit taphumunga Iqaluit Uuktugut Havanga. EnviroVest tatya, uqautiyai tapkuat TSD-kut tamaitnut ilagiyait tapkuat Iqaluit Uuktugut Havanga. (www.envirovest.ca)

MCW Custom Energy Solutions Nanminilgit (MCW CES-kut)

Kinguagut atitiaqaqtitlugit, akimanit angmaumayumik uuktugutaunit pitagahuaqni, MCW-kut tapkuatlu GN-kut angiqatigigahuat Angigutmik, piyangi MCW-kut havaknit tapkuat Hanivaiviuni Puqtunit Atuguminaqnit Naunaiyautit, hanatyuhikhaliat, uuktugutit, atuliqtitnit aulataunilu piyaunit. Tapkuat angiqatigigahuaqmiyut kiinauyaliqutinik tapkununga ManuaLife, piqaqtitni atuqpiarninik ilia piyauni piqaqtitnilu tapkuat hivullik malguk ukiukni munaqhityutit hutqiyauninutlu kivgaqtutit. (www.mcw.com).


Pitquhit

Ikumatyutit Piyagakitnit Atuqluaqtailinilu

Qulliit Nutanguqtauni

Himmauhiqni tatya qulliit nutaanut ikumatyutit nakuutqiyainut qulliit attavitlu. Nutanguqtauni ilalgit himmauhiqni T12 qaumagiktut qulliit tapkuninga T8s himmauhiqnilu tatya atuqtut qullituqauyut tapkununga attakitqiyat qaumagiktut tapkuatlu LED-nguyut. Ahii havat ilalgit hanatyuhitqikhainik ilia piyat tatya ikumavallat.

LED Qulliit

Himmauhiqni tatya atuqtut hilami qulliqaqvit nutaanik LED-nik. Una havakhaq atuqtakhaq tamaitnut igluqpaknut ilautitlugit tapkunani Uuktugut Havanga.

Qulliit Munagityutai

Iluqaqni Tallimagiyat Qulliit Pitquhit qulliqnut munaginit havagutit qaphini igluqpakni. Atuqhugit tapkuat DALI (Taqhiyaqtut Hugialat Qulliit Ihuaqutait) ikumatyutait nutauniqhat munaqhityutit havagutit, qulliit puqtunit atuni inikhat ihuaqhilat piyanginik atuqtit taihimayunik piyumaniqhait tamaitalu qulliit atuqgakhaliulat qamitvikhainik igluqpak inuqangiligangat.

Ikumatyutit Ihuaqhaqtauni

Tahapkuat ilalgit allatqinik nutanguqtiqnit tatya atuqtut uunaqutit qingaitlu havagutai, ilautitlugit:

 • Uunaqutit qaligiktitaqnit uunaqnit atutqikhaqni (atutqikhaqni uunarniq atuqtauvaktuq aniayukhanit uunaqutinit);
 • Anugitutagut uunarniq atutqikhaqni (atutqikaqni uunarniq anugitutainit anianiahaqtitlugu igluqpakmin);
 • Anugitutai aalatqit anugit nipitunit kipuktautit (pipkaqni qingagiyauyut aniavit aallatqiktitni piplugit piyauyumanit);
 • Uunaqutinnuatut uunakhiniq (himauhiqni tatya atuqtut uunaqutit atuqluangitqiyanik-uqhuqyuaqtuqtut uunaqutinik);
 • Igniqutai himauhiqni (himauhiqni tatya atuqtut niglaqtutit pakpautitlu ingniqutai nutaanut ikumatyutit atqluangitqiyanik hanayanik).

Munagityutit Ihuaqhaqtauni

Nakuuhivaliqhugit munaqhityutai tatya atuqtut ingniqutilgit havagutit, angipyaktuq ikumatyut amiakuvaktuq atuliqpalianinut nutat aulatyutit atugakhaliat tahapkuatut hanalgutit atuqgalhaliangit uunaqnitlu pukhigiaqni. Una piyauvaktuq piniqhauplugu pingahuni pityuhiqni:

 • Iliuqaqni nutat tugaqpiaqtut munaqhityutit (DDC) hanalgutit
 • Nutanguqnit ihuaqhatqikhaqnilu tatya atuqtut DDC hanalgutit
 • Iliuqaqni ihuaqhalat uunaqninut ihuaqhautit
Igkuqpait Aniattailini

Hupiyagipkutit avataani igluqpaup, ilautitlugit ukkuat igalaatlu. Una mikhigiagutauyuq itirtaqnia niglamayuq anugi igluqpakmun nutqaqtitnialu uumarniq anianianik.

Ingilgutit

HImauhiqni tatya atuqtut aanuganut uaqhitit niglaqhiviit nutaanut ikumatyutinik atuqluangitqiyanut.

Imaq Atuguminaqnia Atuqluaqtailinialu

Himauhiqni tatya atuqtut uplugiyauyunut attaviit (hilaippakni, uaqvikni, quyaqturvikni, ahiilu) nutaanut imaqtuqluangittunut hanayanut. Piluaqtumik atuguminaqtut iliuqaqnit nutat imaqtungittut quiyaqtuqviit, tapkuat atuqtut avugiyauttaqtunik maqittailitit himautauyut imaqmun.

Atutqikhalat Ikumatyutit

Atutqikhalat ikumatyutit pitquhit nakuuniqpat pityuhit uuqhuqturtunik ikumatyutit atuinagiaqaqnit humiliqak Nunavutmi. Tapkuat pivaktai nunamingaqtut ikumatyutit piqaqnit, atuliqtittugit ikumatyutinut igluqpaknut piplugit. Qaphit aalatqit atutqikhalat ikumatyutit pitquhiit iliyauhimayut Iqaluitni ilagiplugit tapkuat Nunavut Ikumatyutit Aulataunit Havagutit (NEMP) Iqaluit Uuktugut Havanga. Nunamittutuqat Piqaqnit Kanatami piqaqtitai kiinauyaliqutinut ikayuutit tahapkununga pitquhiqnut.

Hiqiniqmin Iglugiyait Uunaqtut Imait Uunaqutai

Hiqiniqmun imaqmun uunakhitit havagutai iliuqaqhimayut pingahunut igluqpaknut Iqaluitni (Taammativvik Iglugiyauyuq, Baffin Anulakhiivia tamnalu Inuuhuktut Anulakhiivia). Tahapkuat ihumagiyauyut uumunga ilitquhianut piiplugu nunaliuyunut taimaittumiklu atuqpaliqnit uunaqtut imait (uvinikmun uaqvit, aanuganut, ahiilu) tahapkunangaunganit ahii havagutit.

Hiqiniqmun imaqmut uunakhiitit atuqtut hiqiniqmun katitigutit ikumatyutinik hiqiniqmin nuuttugitlu uunaqtunut imaqnut. Una piyauvaktuq apluqtaunia niglamayuq imaq tugaqpiaqhugu ataagut ikumaliugutai, tahapkunanga uunakhiityutauvaktuq tugaqpiaqhugu hiqiniqmin.

Hiqiniqmin Hilamin Uunaqutai

Hiqiniqmin uunaqutit havagutai (tamnaluniit HIqiniqmin Ikumaliugut) iliuqaqtauhimayut utuqautqiyanut ilagiyainut utuqautqiyaq ilanganut taphuma Qikiqtaaluk Aaniaqvia. Taimattauq hiqiniqmin inukhiutinut uunaqtuq imaq uunakhitit, ikumatyut hiqiniqmin katitauyuq katitigutinit nuutaukautigipluni hilamit. Atuqhimaittumik hiqiniqmin ikumaliugutit, tapkuat katitigutit qiqnagiktut havigaliit iliuqaqnit tahamunga Aaniaqviup kanangnaata-mikhaani akitnaani. Tamna uunaqnirmun atuqtauyuq qingaitnut, mikhigiaqninut uunarniq ilagiagutauyuq niglamayumun hilamingaqniani itiqtitauniahaqhuni igluqpakmun.


Tapkuat Inungnut Pityutit

Igluqpakmik Inugiyauyut

Atuqpiartuq ilagiya taphuma Iqaluit Uuktugut Havanga ikumatyutinut ilittuqhauta iligiya. Piqatigiplugu tapkuat ikumatyutinut atuqluaqtailini havagauyut tahapkuat atuliqninut nutat pitquhiit (atatyuta), ikumatyutinut atuqluaqtailinit piyaulat nunalikni igluqpait piplugit. Taimaittumik piplugu, igluqaqtitauyut pilaqtut atugiaqaqpiartunik pipkaqni nakuuyumik tapkuat Nunavut Ikumatyutit Aulatauninut Havagutit. Tapkuat upluq tamaat pitquhit igluqaqtitauyunit ikayuqhiutilat angiyumik aktilanginut ikumatyutit atuqtauni igluqpakmi taimaittumiklu tuhaqhitni piqatigipkaqnilu igluqaqtitauyut atuqpiaqtut pitaqninut ikumatyutinut amiakuttaqnit!

Tapkuat Kavamatkut Nunavutmi makpigaliuqtai pigiyaqtik “Akiittut Akikittutlu Piyauni Amiakunit Ikumatyutit Naunaipkutat”, tapkuat piqaqtut tuhagakhanik qanuqtut igluqaqtitauyut ikayulagiangi pipkaqni angilgagiyaqtik/havakviktik ikumatyutinut nakuuhimanit.

Igluqpaknut Maniyauyut Aulattiyitlu

Qaphit pigiagutit havaktauyut ilaupkaqninut igluqpait maniyait aulattiyitlu tapkunani ikumatyutit atuqluaqtailiniit pityuhini. Igluqpaknut Maniyauyut Aulattiyitlu ilauqpiaqtut pitaqninut ikumatyutit amiakunit, munaqpakmata qanuq piyanginik tahapkunani igluqpakni, ilautitlugit hanalgutit aulaniit, uunaqnit ihuaqhigiagutai, ahiilu.

Igluqpaknut Aulattiyit tapkuatlu GN-kut hanayigiyai havaktit piqaqtitikmiyut ikumatyutinut piyagakitnit ilihagutit atuqhugit tapkuat Seneca HIlattuqhaivik BES havagutai. Tapkuat Igluqpaknut Avatiliqutit Havagutai ilihautit tapkuat hilattuqhaivikmi havagutit atuqtitauvaktut tapkunani pingahuni qullinguni ukiuni. Tapkuat havagutit ilittugiyauyut tapkunanga Nunamittutuqat Piqanit Kanatami (NRC) piplutik atuqniqhauyut iglukpaknut havagutit ilihautai Kanatami piplugitlu tapkuat Seneca Hilattuqhaivik katutyiqatigikmagit tapkuat kavamatkut timigiyait tamaita humiliqak nunaqyuaqmi pinahuaqhugit pipkaqni igluqpait aulatauni tikitlugu 21-nga hannait ukiungi.

Iliharniq ilagiqpiaqta tapkuat Nunavut Ikumatyutit Aulataunit Havagutit. Taimaittumik piyut CGS-kut, MCW-kut, tapkuatlu Nunavut Ukiurtaqtumi Hilattuqhaivik tamaqmik katutyiqatigiktut tapkununga Seneca Hilattuqhaivik pipkagahuaqninut Igluqpakni Avatiliqutit Havagutit ilihagutauni Nunavutmi. Tataya aulatauninut tapkuanguyut uuktugut havanga, tapkuat NEMP-kut pipkainiat igluqpaknut aulattiyit tamaitynit quyagitnaq nunatagauyumi ilauttaqninik tukligikhat BES-ngi uuktugutit. Illaliutiplugulu, ilauttaqni igluqpait aulattiyit pilaqtitmiyai hilattuqhaivik ilihautait piyauni mikhaanut tamatkiumayut BES-ngi ilihautit I, II or III Titigaqtat. Pipkaqhugit tapkuat BES-ngi ilihautit Iqaluitnut, tapkuat NEMP-kut atuttialat hananinut hivunikhami kinguvakhat pilaqninik piyumaniniklu igluqpait aulattiyit pihimalat Nunavut aulatitnia halumayumik nakuuyumiklu.

Tuhaqpaligianga piplugit tapkuat BES-ngi ilihautit, takulugu http://bes.senecac.on.ca/ Igluqpait Maniyangi ilaukmiyut tapkunani havanguyuq atquhugit pigiagutit pitaqnit piyauninut ilauqnit qanuqtut takuyait ikumatyutit atqutaunit havagutainut. Una pityuhiq ilalik apiqutit piplugit ikumatyutit atqutauni havagutaini, malikhugit ilautaqviginit pityuhit atuqpalianinut akikitqiyat akiittutlu pityuhit tahapkunani havagutini.


Qanuq Ikayulaqit

Tapkuat Kavamatkut Nunavut hanivaivigiyai nakuuhivaliqni tapkuat ikumatyutit nakuunit allatqini havagutit atuqtai uunaqutinut, qulliiit aulataunilu igluqpaqutiktik. Pipkaqtavut ilihautit igluqpaptingnut maniyauyut aulattiyitlu pilaqniat aulaninik havakvikput nakuuyumik.

Kihimik iliphi – tahapkuat igluqaqtitauyut – auqni ikumatyutit imaqlu atuqpiaqmiyuttauq. Qamitpaklugit qulliit atuguigaiguphiuk, tuhaqhityutai inngaqtut uaqhiviit kuvigautai anmuktitpaliaqnilu uunaqnianut ihauqhautai, ahiangugutauniat ikayuqlugitlu Kavamaytkut Nunavut mikhigiaqni ikumatyutinut akiliqtutai aktuanit avatigiyauyumun.

Tuhaqpaligakhanut qanuqtut ilauyungnagiat tapkununga ihuaqhautinut, takulugit tapkuat Save 10 pulaqluguluniit pigiyavut ikumatyutit amiakunit ihumaliugutit.


Atuqni Nunalikni Havaktit

Tapkuat Nunavut Ikumatyutit Aulataunit Upalungaiyautit hanatyuhikhaliat pininut ihuaqutikhat tamaitnut Nunavutmi piqaqpiaqtut nunamingatutuqanit piqaqnit – tapkununga piplugitlu nunaliuyunut. Taimaittumik piyut tapkuat NEMP-kut hivuliutyaqtai nunalikni kanturaktitaqnit pihimanahuaqhugit Nunavutmi havaktiuyut ilautitnit pityutauyunut atqupiarniqhanut nunatagauyumun. Ilaali, tamaitapyak tapkuat piyaunit pihimani tapkuat NEMP-kut atuqtauhimayut nunaliknit kanturaktinit aulayut talvangat Iqaluitnit. Taimatut, tapkuat inuit ihuaqhaiyut nunalikni havaktiuyut ilittuginiat tapkuninga ikumatyutit nakuuninut pitquhiit pitqiyauniatlu pilaqnit ihuaqhihimani hivunikhami.

Piyaqaqtitnitigut tapkunanga Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligait, ikitniqhamik 10% Inuit Havaktit piyalgit tamaitnut havat havaktauyut ilagiplugit tapkuat havanguyuq. Amihuni piplugit, unaqaphiunia angiyumik avatqutauyuq, ilautitlugit havat havaktauni tapkunanga Inuit-nanminigiyai nanminilgit.


Kiinauyaliqutit

Pingahuannit ilauyut kiinauyaqtarvik taphumunga havanguyuq piqaqtitauyut tapkunanga MCW CES-kutnit. Tapkuat kiinauyaliqutit uuktutat atuqtauyuq pipkaqninut tapkuat ikumatyutit amiakunit akiliqninut hanatyutit akituninut havanguyumun, tukilik piittuq angiyutinut hanivaiviunit piyaqangittut tapkunanga Kavamatkut Nunavut.


Havanguyuq Ayyikkuhiqnia

Ikumatyutit atuqluaqtailinit atuqpiartut ilagiyat tapkuat Nunavutmun hivunikhanut. Piplugu akittuqpalianit ikumatyutit tahamani Kanatamiuni Ukiurtaqtuani, havagutit tahapkuatut NEMP-kut pilaqnit tahaphuma nunatagauyuq amiakuninik tamatkiknik maniit piqaqnitlu. Pigaluaqtitlugit tapkuat NEMP-kut atuqgiaqnit Iqaluitni, nakuunit uqautyityutailu tamatkiiyut. Tapkuat nakuunit taphuma Iqaluit Uuktugut Havanga atqutauniaq ayyikkuhiqtauluni tamna havanguyuq ahiini nunaliuyuni tahamani Nunavutmi.