Nunavut
Energy Management Program

Nunavut
kumatyutit Aulatauninut Havagutit


Tungahugit tapkununga Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS-kut) Ikumatyutit Aulaminut Qagitauyakkuvik.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS-kut) havaktut katutyiqatigiplugit tapkuat nunaliuyuni kavamauyut ikayuqhugit piguqhaqnit pilaqnit piyanginik piyalgit nunaliqutimingnut. Piqaqtitavut havagutit manikhaitlu ikayuqhiutiyut atuqtauvaktunut nunaliuyuni aulaninut, havagutit pivaliatitnit, nunalu pivaliatitnia.

Piplugit akittuqpalianit ikumatyutit tahamani Kanatamiuni Ukiurtaqtuani, ikumatyutit atuqtaunilu halumayut inungnut atutqikhalat ikumatyutit atuqpiartut ilagiyait Nunavutmi hivunikhanut. Ikumatyutivut nakuunia tugaqtavut tamna 20% nanminiptingni igluqpakni. Atugakhaliavut atuttiaqninik hanatqikhaqnit igluqpaqutivut Iqaluitni nutanguqhimayunik ikumatyutit nakuuninik atutqikhalatlu ikumatyutit havagutit, tapkuat ayyikkuhiutilat ahiini ukiurtaqtumi nunaliuyuni.

Una qagitauyakkuvik titiqhimayait qanuqtut tapkuat CGC-kut havaktut pitagahuaqhugit ikumatyutinut nakuunit pinahuaqni, tapkualuttauq piqaqtitnit tuhagakhat qanuqtut igluqpaqutivut atuqtigiyait atulilaqnit ikumatyutit nakuunit pitquhit tahapkununga upluq tamaat atuqpaktainut havakvikmi, angilgami aulaqvikmilu.Ikummatiit

Ilagiyauyugut tapkununga Kavamatkut Nunavutmi Ikumatyutit Atugakhaliat pinahuaqpiartugutlu atutqikhalanut ikumatyutit havagutainut pihimattialanik, avatiliqutinut havagiyautialanik nakuuniqhaniklu maniliugutit ihuaqutai Nunavummiut, tamatkiknut uplumi aqagumutlu.

TaiguaqpaliqluguIqaluit Uuktutauyuq Havanga

Uuktutit pitquhit, atugakhaliat tutqumalat ikumaqatautyutit ayyikkuhiugaulat quyagitnaq Nunavutmi.

TaiguaqpaliqluguTutqumani 10

Tutqumanivut 10 havagutit pinahuaqtitai igluqpaptingni atuqtut ilauttaqnit munagiplugit quliqtik, qamittaqnit qagitauyat hulivaknitlu avatiliqutinut havattiaqnit piplugit.

Taiguaqpaliqlugu


Nunavut Ikumatyutit Aulatauninut Havagutit